Friday, August 12, 2016

Juara Pertandingan Blog MPKj

Alhamdulillah, menang hadiah pertama Pertandingan Blog MPKj. 

Hadiah boleh tahan juga ni... boleh layan movie macam tengok kat wayang haha....


Wednesday, August 3, 2016

Amalan 5S MPKj

Fuhhh... tugasan yang dikira agak berat juga untuk tahun ini.  Jabatan Pelesenan & Penjaja telah dan sedang berusaha keras untuk membantu MPKj mendapat sijil 5S pada tahun ini. Zon Lubuk Manggis adalah nama zon bagi JPDP.


Berikut sedikit info amalan 5S MPKj bagi Jabatan Pelesenan dan Penjaja sepanjang tempoh pra-audit 5S ini.

Semoga MPKj berjaya mendapatkan sijil 5S pada tahun ini.

Polisi 5S

Mewujudkan kecemerlangan organisasi melalui tempat kerja yang bersih, selamat dan kondusif selaras dengan persekitaran berkualiti (5S).

Tengok tu...khusyuk betul


Kerjasama yang terbaik, tolong-menolong amalan mulia bak kata orag tua-tua

kot boleh jadi ilham penjawat awam kat luar sana mau guna idea ni,,,sila kan
Dasar Keselamatan ICT MPKj

Isu Keselamatan ICT MPKjMajlis Perbandaran Kajang (MPKj) sangat menitikberatkan isu keselamatan ICT di MPKj. Berikut adalah serba sedikit informasi berkenaan dasar keselamatan yang diperaktikkan di MPKj untuk rujukan dan maklumat umum.

PENGENALAN

Dasar Keselamatan ICT mengandungi peraturan-peraturan yang perlu dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Majlis Perbandaran Kajang (MPKj). 

Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna di MPKj mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT MPKj. OBJEKTIF Dasar Keselamatan ICT MPKj diwujudkan untuk memastikan tahap keselamatan ICT MPKj terurus dan dilindungi bagi menjamin kesinambungan urusan MPKj dengan meminimumkan kesan insiden keselamatan ICT. 

Dasar ini juga bertujuan untuk memudahkan perkongsian maklumat sesuai dengan keperluan operasi MPKj. Ini hanya boleh dicapai dengan memastikan semua aset ICT dilindungi. 

Objektif utama Dasar Keselamatan ICT MPKj ialah: 

a. Memastikan kelancaran operasi MPKj dan meminimumkan kerosakan atau kemusnahan; 
b. Melindungi kepentingan pihak-pihak yang bergantung kepada sistem maklumat dari kesan kegagalan atau kelemahan dari segi kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan, kesahihan maklumat dan komunikasi; dan 
c. Mencegah salah guna atau kecurian aset ICT kerajaan. 

PERNYATAAN DASAR 

Keselamatan ditakrifkan sebagai keadaan yang bebas daripada ancaman dan risiko yang tidak boleh diterima. Penjagaan keselamatan adalah suatu proses yang berterusan. Ia melibatkan aktiviti berkala yang mesti dilakukan dari semasa ke semasa untuk menjamin keselamatan kerana ancaman dan kelemahan sentiasa berubah. 

Keselamatan ICT adalah bermaksud keadaan di mana segala urusan menyedia dan membekalkan perkhidmatan yang berasaskan kepada sistem ICT berjalan secara berterusan tanpa gangguan yang boleh menjejaskan keselamatan. Keselamatan ICT berkait rapat dengan perlindungan aset ICT. Terdapat empat (4) komponen asas keselamatan ICT iaitu: 

a. Melindungi maklumat rahsia rasmi dan maklumat rasmi kerajaan dari capaian tanpa kuasa yang sah; 
b. Menjamin setiap maklumat adalah tepat dan sempurna; 
c. Memastikan ketersediaan maklumat apabila diperlukan oleh pengguna; dan 
d. Memastikan akses kepada hanya pengguna-pengguna yang sah atau penerimaan maklumat dari sumber yang sah. 

Dasar Keselamatan ICT MPKj merangkumi perlindungan ke atas semua bentuk maklumat elektronik bertujuan untuk menjamin keselamatan maklumat tersebut dan kebolehsediaan kepada semua pengguna yang dibenarkan. Ciri-ciri utama keselamatan maklumat adalah seperti berikut: 

a. Kerahsiaan - Maklumat tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya atau dibiarkan diakses tanpa kebenaran;
b. Integriti - Data dan maklumat hendaklah tepat, lengkap dan kemas kini. Datanya boleh diubah dengan cara yang dibenarkan; 
c. Tidak Boleh Disangkal - Punca data dan maklumat hendaklah dari punca yang sah dan tidak boleh disangkal; 
d. Kesahihan - Data dan maklumat hendaklah dijamin kesahihannya; dan 
e. Ketersediaan - Data dan maklumat hendaklah boleh diakses pada bila-bila masa. 

Selain dari itu, langkah-langkah ke arah menjamin keselamatan ICT hendaklah bersandarkan kepada penilaian yang bersesuaian dengan perubahan semasa terhadap kelemahan semula jadi aset ICT; ancaman yang wujud akibat daripada kelemahan tersebut; risiko yang mungkin timbul; dan langkah-langkah pencegahan sesuai yang boleh diambil untuk menangani risiko berkenaan.

Dasar ini meliputi semua sumber atau aset ICT yang digunakan seperti: 

1. Perkakasan 
- Semua aset yang digunakan untuk menyokong pemprosesan maklumat dan kemudahan storan Majlis Perbandaran Kajang (MPKj). Contoh peralatan adalah seperti komputer, pelayan, firewall, pencetak, peralatan media, peralatan komunikasi dan alat-alat prasarana seperti Uninterruptible Power Supply (UPS) dan sebagainya. 

2. Perisian 
- Program, prosedur atau peraturan yang ditulis dan dokumentasi yang berkaitan dengan sistem pengoperasian komputer yang disimpan di dalam sistem ICT. Contoh aplikasi atau perisian sistem seperti sistem pengoperasian, sistem pangkalan data, perisian sistem rangkaian, atau aplikasi pejabat yang menyediakan kemudahan pemprosesan maklumat kepada Majlis Perbandaran Kajang. 

3. Perkhidmatan 
- Perkhidmatan atau sistem yang menyokong aset lain untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Contoh: i) Perkhidmatan rangkaian seperti LAN, WAN dan lain-lain; ii) Sistem halangan akses seperti sistem kad akses; dan iii) Perkhidmatan sokongan seperti kemudahan elektrik, penghawa dingin, sistem pencegah kebakaran dan lain-lain. 

4. Data dan maklumat 
- Koleksi fakta-fakta dalam bentuk kertas atau mesej elektronik, yang mengandungi maklumat-maklumat untuk digunakan bagi mencapai misi dan objektif MPKj. Contohnya sistem dokumentasi, prosedur operasi, rekod-rekod, profil-profil pelanggan, pangkalan data dan fail-fail data, maklumat-maklumat arkib dan lain-lain. 

5. Manusia 
- Semua pengguna infrastruktur ICT MPKj yang dibenarkan, termasuk kakitangan, pengguna dan pembekal. Individu yang mempunyai pengetahuan untuk melaksanakan skop kerja harian MPKj bagi mencapai misi dan objektif jabatan. Individu berkenaan merupakan aset berdasarkan kepada tugas-tugas dan fungsi yang dilaksanakan. 

6. Media Storan 
Semua media storan dan peralatan yang berkaitan seperti disket, storan mudah alih, kartrij, CD-ROM, pita, cakera, pemacu cakera, pemacu pita dan lain-lain. 

7. Media Komunikasi 
- Semua peralatan berkaitan komunikasi seperti pelayan rangkaian, gateway, bridge, router, peralatan PABX, wireless LAN, peralatan video conferencing, kabel rangkaian, switches, hub dan lain-lain. 

8. Dokumentasi 
Semua dokumen (prosedur dan manual pengguna) yang berkaitan dengan aset ICT, pemasangan dan pengoperasian peralatan dan perisian, sama ada dalam bentuk elektronik atau bukan elektronik.

PRINSIP-PRINSIP 

Prinsip-prinsip yang menjadi asas kepada Dasar Keselamatan ICT MPKj dan perlu dipatuhi adalah seperti berikut: 

1. Akses Atas Dasar Perlu Mengetahui 

Akses terhadap penggunaan aset ICT hanya diberikan untuk tujuan spesifik dan dihadkan kepada pengguna tertentu atas dasar “perlu mengetahui” sahaja. Ini bermakna akses hanya akan diberikan sekiranya peranan atau fungsi pengguna memerlukan maklumat tersebut. 

2. Hak Akses Minimum 

Hak akses pengguna hanya diberikan pada tahap yang paling minimum iaitu untuk membaca dan/atau melihat sahaja. Kelulusan adalah perlu membolehkan pengguna mewujud, menyimpan, mengemas kini, mengubah atau membatalkan sesuatu maklumat. Hak akses adalah dikaji dari semasa ke semasa berdasarkan kepada peranan dan tanggungjawab pengguna/bidang tugas. 

3. Akauntabiliti 

Semua pengguna adalah bertanggungjawab ke atas semua tindakannya terhadap aset ICT MPKj. 

4. Pengasingan 

Tugas mewujud, memadam, kemas kini, mengubah dan mengesahkan data perlu diasingkan bagi mengelakkan daripada capaian yang tidak dibenarkan serta melindungi aset ICT daripada kesilapan, kebocoran maklumat terperingkat atau dimanipulasi. Pengasingan juga merangkumi tindakan memisahkan antara kumpulan operasi dan rangkaian.

5. Pengauditan 

Pengauditan adalah tindakan untuk mengenal pasti insiden berkaitan keselamatan atau mengenal pasti keadaan yang mengancam keselamatan. Ia membabitkan pemeliharaan semua rekod berkaitan tindakan keselamatan. Oleh yang demikian, aset ICT seperti komputer, pelayan(server), router, firewall, IPS, Antivirus, pencetak dan rangkaian hendaklah ditentukan dapat menjana dan menyimpan log tindakan keselamatan atau audit trail. 

6. Pematuhan 

Dasar Keselamatan ICT MPKj hendaklah dibaca, difahami oleh semua lapisan kakitangan dan dipatuhi bagi mengelakkan sebarang bentuk pelanggaran ke atasnya yang boleh membawa ancaman kepada keselamatan ICT. 

7. Pemulihan 

Pemulihan sistem amat perlu untuk memastikan kebolehsediaan dan kebolehcapaian. Objektif utama adalah untuk meminimumkan sebarang gangguan atau kerugian akibat daripada ketidaksediaan. Pemulihan boleh dilakukan melalui aktiviti penduaan (backup) dan pengwujudan pelan pemulihan bencana/kesinambungan perkhidmatan. 

8. Saling Bergantungan 

Setiap prinsip di atas adalah saling lengkap melengkapi dan bergantung antara satu sama lain. Dengan itu, tindakan mempelbagaikan pendekatan dalam menyusun dan mencorakkan mekanisme keselamatan ICT di MPKj adalah perlu bagi menjamin keselamatan ICT yang maksimum di MPKj.

PENILAIAN RISIKO KESELAMATAN ICT

MPKj hendaklah mengambil kira kewujudan risiko ke atas aset ICT akibat dari ancaman dan vulnerability yang semakin meningkat hari ini. Justeru itu MPKj perlu mengambil langkah-langkah proaktif dan bersesuaian untuk menilai tahap risiko aset ICT supaya pendekatan dan keputusan yang paling berkesan dikenal pasti bagi menyediakan perlindungan dan kawalan ke atas aset ICT. MPKj hendaklah melaksanakan penilaian risiko keselamatan ICT secara berkala dan berterusan bergantung kepada perubahan teknologi dan keperluan keselamatan ICT. Seterusnya mengambil tindakan susulan dan/atau langkah-langkah bersesuaian untuk mengurangkan atau mengawal risiko keselamatan ICT berdasarkan penemuan penilaian risiko. 

Penilaian risiko keselamatan ICT hendaklah dilaksanakan ke atas sistem maklumat MPKj termasuklah aplikasi, perisian, pelayan, rangkaian dan/atau proses serta prosedur. Penilaian risiko ini hendaklah juga dilaksanakan di premis yang menempatkan sumber-sumber teknologi maklumat termasuklah pusat data, bilik media storan, kemudahan utiliti dan sistem-sistem sokongan lain. MPKj bertanggungjawab melaksanakan dan menguruskan risiko keselamatan ICT selaras dengan keperluan Surat Pekeliling Am Bilangan 6 Tahun 2005: Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam. 

MPKj perlu mengenal pasti tindakan yang sewajarnya bagi menghadapi kemungkinan risiko berlaku dengan memilih tindakan berikut: 

a. mengurangkan risiko dengan melaksanakan kawalan yang bersesuaian; 

b. menerima dan/atau bersedia berhadapan dengan risiko yang akan terjadi selagi ia memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pengurusan agensi; 

c. mengelak dan/atau mencegah risiko dari terjadi dengan mengambil tindakan yang dapat mengelak dan/atau mencegah berlakunya risiko; dan 

d. memindahkan risiko ke pihak lain seperti pembekal, pakar runding dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Sumber rujukan : DASAR KESELAMATAN ICT MPKj  ( www.mpkj.gov.my )

Apa gayanya si bucuk jadi katun

Takut tapi nak jugak main...ish ish. Ha kan dah dikatunkan.


Sambutan Hari Raya Aidilfitri Tempat Mencari Rezeki Bersama-sama Staff Jabatan Pelesenan dan Penjaja.

Sambutan Raya Terbaik JPDP setakat ini. Terbaiklah staff lesen, kerjasama yang jitu pada tahun ini. #kipidap

Gambar beramai-ramai bersama bos-bos dan staff lesenOrang kuat ni

Makan durian dengan big boss

Bersama touke ayam hahamacam pelamin orang kahwin dah ni

Friday, October 29, 2010

Sejarah Gelaran Awang dan Abang Dalam Konteks Brunei Darussalam dan Sarawak

Pengenalan

Etimologi[1] bahasa melibatkan kajian sejarah bahasa, iaitu bagaimana perkembangan  sesuatu kata sehingga sekarang, dari mana sumbernya dan bagaimana kata tersebut membentuk makna serta bagaimana makna itu berubah mengikut masa. Bagi bahasa bertulis kajian etimologi selalunya akan melibatkan bidang filologi, iaitu kajian tentang bagaimana kata berubah dari satu budaya ke budaya lain mengikut zamanya. Sedangkan bagi bahasa yang tidak memiliki budaya tulisan, ilmu Linguistik Perbandingan selalu digunakan untuk melihat sejarah kata-kata pada sesuatu bahasa yang dikaji. Dengan menganalisa beberapa bahasa sekarabat pada zaman sekarang (sinkronik) linguis boleh menyimpulkan bagaimana bentuk bahasa moyang bahasa tersebut.

Dalam kertas kerja ini akan diungkapkan sejarah dua perkataan yang sangat lumrah dalam bahasa Melayu, iaitu kata Abang dan juga Awang. Bagaimanapun, apa yang membuatkan kedua-dua perkataan ini sangat istimewa ialah penggunaannya sebagai gelaran kehormat yang akhirnya menjadi gelaran penanda keturunan bagi sesetengah masyarakat di Brunei dan Sarawak. Gelaran abang di Sarawak adalah khusus untuk keturunan abang sahaja, dan demikian juga di Brunei Darussalam, perkataan awang adalah gelaran khusus kepada keturunan awang atau awang-awang. Kedua-dua gelaran tradisional ini pada asalnya adalah berpusat di istana, atau dianugerahkan oleh seorang raja kerana tugas atau jasanya. Bagi gelaran awang di Brunei, ia dianugerahkan kepada lelaki yang bekerja di istana.[2]

Untuk meneliti sejarah kedua-dua perkataan ini akan dipaparkan terlebih dahulu penggunaan perkataan awang dan abang dalam bahasa Melayu di Nusantara. Selepas itu akan dilihat sejarah penyebaran kekuasaan empayar Majapahit yang banyak menyumbang kata-kata pinjaman bahasa Jawa dalam bahasa Melayu. Hubungan sejarah Brunei dan Sarawak juga akan dihuraikan dengan ringkas. Untuk memahami sejarah perkataan yang dimaksudkan penulis juga akan melihat hipotesis ‘Tanah Leluhur Orang Melayu Purba’ yang pernah dikemukakan oleh Adelaar (1985, 1992), Blust (1988), Collins (1995, 2000), dan Nothofer (1996).

 Awang dan Abang dalam bahasa Melayu

Wilkinson (1903) mentakrifkan awang sebagai ‘anak muda; nama yang dikenali (timang-timangan selalunya diberikan kepada anak sulung; nama panggilan untuk seseorang lelaki muda yang tidak diketahui namanya. Penggunaannya di kalangan masyarakat Melayu semakin jarang, kecuali sebagai nama atau vokatif.’ Abang dalam Wilkinson (1903) pula ditakrifkan sebagai ‘abang tua atau sepupu; ungkapan akrab atau ungkapan untuk menerangkan saudara lelaki yang tidak begitu berbeza umur dengan si penutur; ungkapan wanita kepada suaminya.’

Dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara (2003), awang ditakrifkan sebagai ‘panggilan kepada anak muda (terutamanya anak sulung) dan juga bermaksud dalam sastera lama sebagai hamba laki-laki.’ Juga dalam kamus yang sama diterangkan masukan perkataan ‘perawangan yang bermaksud golongan orang muda laki-laki keturunan orang baik-baik dan juga bermaksud orang muda-muda yang menjadi hamba raja.’ Perkataan abang dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara (2003) pula ditakrifkan sebagai ‘saudara laki-laki yang lebih tua daripada seseorang (biasanya seibu seayah dengannya); kakak laki-laki; panggilan khususnya kepada saudara tua laki-laki (yang seibu seayah, seayah, atau seibu); panggilan kepada orang laki-laki yang lebih tua atau yang tidak dikenali; panggilan isteri kepada suaminya; atau untuk bahasa Melayu Jakarta sebagai sebutan untuk penjual sayur, penjual ikan, pengemudi beca, dan sebagainya.’

Dua kamus yang dirujuk tadi membawa kesan yang agak berbeza pada kedua-dua perkataan tadi, iaitu kamus Wilkinson (1903) yang sudah berusia 104 tahun menunjukkan yang pemakiaan dan maksud perkataan awang dan abang tetap sama selama lebih dari 100 tahun sehingga sekarang. Kamus Bahasa Melayu Nusantara (2003) pula membawa kesan yang perkataan ini difahami dan digunakan dalam bahasa Melayu di Nusantara (Brunei, Indonesia dan Malaysia serta Singapura dan selatan Thailand).

Dari sudut semantik, kedua-dua perkataan ini dapatlah disimpulkan sebagai mempunyai persamaan fitur, iaitu +lelaki, ± lebih tua dan ± saudara atau dalam erti kata lain kedua-dua perkataan ini mempunyai maksud yang sama atau hampir sama.

Di Brunei Darussalam pula perkataan awang digunakan dengan begitu produktif sekali kerana ia berfungsi sebagai kata panggilan atau penanda nama untuk lelaki yang membawa makna sepadan dengan encik di Malaysia, atau bapak di Indonesia atau mr (mister) dalam bahasa Inggeris. Bagaimanapun, penggunaannya tetap terbatas pada situasi formal dan tulisan kerana jika digunakan dalam situasi informal perkataan ini selalunya hanya diujarkan kepada seseorang yang sebaya atau yang lebih muda dari si penutur. Jika digunakan kepada seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosialnya serta lebih tua dari si penutur, panggilan ini akan ditafsir sebagai tidak hormat.

Bagi perkataan abang pula, sememangnya tidak ada perbezaan penggunaannya seperti tempat-tempat lain di alam Melayu, iaitu digunakan untuk seorang lelaki yang lebih tua atau isteri kepada suaminya.

Bagaimanapun, kertas kerja ini bukanlah bertujuan membincangkan penggunaan atau fungsi kedua-dua perkataan tersebut sebagai sistem penanda nama lelaki atau sistem panggilan seseorang lelaki yang lebih tua. Tujuan kertas kerja ini ialah penggunaan perkataan ini pada sistem gelaran yang lebih khusus lagi, iaitu sistem gelaran kehormat di Brunei Darussalam dan Sarawak.


Kesan Penyebaran Empayar Majapahit

Selain dari Empayar Srivijaya (abad ke-7 M sehingga akhir abad ke-13 M), empayar Majapahit (1293-1528) juga telah berjaya menguasai seluruh Nusantara (Abdul Rahman Haji Abdullah 1985). Sebagai sebuah empayar yang besar dan menguasai Nusantara selama lebih dari 200 tahun sudah pasti sedikit sebanyak budaya dan bahasanya menyebar luas di tempat-tempat yang dikuasainya itu. Ini adalah satu fenomena lumrah di mana kuasa ‘superstratum’ akan menguasai wilayah ‘substratum’.

Kerajaan Majapahit yang diasaskan oleh Raden Wijaya pada tahun 1292 ini adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, dengan kata lain sebuah kerajaan Jawa yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pemerintahannya. Walaupun kita tahu yang bahasa Melayu jauh sebelum kerajaan Majapahit sudah menjadi bahasa perantaraan di Nusantara, yang bererti kerajaan-kerajaan di pulau Jawa juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan atau bahasa diplomatiknya, sedikit sebanyak bahasa ibunda kuasa ‘super’ ini pasti meresap di jiwa masyarakat takluknya. Jadi, kita tidak akan hairan jika menjumpai kata-kata seperti otot, wayang, cawangan, ayu, batik, dongeng, ratu, dan banyak lagi.

Kalau dilihat dari sudut linguistik komparatif, ternyata terjadi beberapa inovasi bahasa Austronesia Purba ke bahasa Jawa yang membezakan bahasa Jawa dengan bahasa-bahasa Austronesia yang lainnya. Inovasi bunyi yang begitu menonjol ialah inovasi Bahasa Austronesia Purba (BAP) *b yang menjadi /w/ dalam bahasa Jawa. Jadi, kita boleh melihat inovasi BAP *bajaN > wayaN (Jawa), *bakul > wakul (Jawa), *kulabu > kelawu (Jawa), *tabuh/an > tawon (Jawa) dan banyak lagi.

Bagaimanapun, terdapat juga kata-kata asal Jawa yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu dan setelah sekian lama digunakan dalam bahasa Melayu tetapi akhirnya tidak dipakai lagi dalam bahasa Jawa, umpamanya *kaban > kawan (Jawa) > kawan (Melayu).

Dalam bahasa Melayu (BM) pula, BAP *b tidak mengalami perubahan, jadi BAP *bajaN > bayaN (BM), *bakul > bakul (BM), *kulabu > kelabu (BM), *tabuh/an > tabuan (BM).

Berdasarkan inovasi BAP *b > w dalam bahasa Jawa, perkataan awang dalam bahasa Melayu sekarang sebenarnya adalah kata pinjaman dari bahasa Jawa. Selain dari itu, dengan mengambil kira persamaan makna awang dan abang dalam bahasa Melayu, kita dapat menyimpulkan yang kedua-dua perkataan ini adalah dari kata BAP *abaN > awaN (Jawa) > awaN (BM). Bagaimanapun, disebabkan perkataan abang dan awang tetap digunakan, akhirnya kedua-dua perkataan itu akan mengalami perbezaan makna tetapi selalunya akan dalam kategori makna kata yang sama.

 Hubungan Brunei Darussalam dan Sarawak

Hubungan sejarah antara Brunei dan Sarawak bermula sejak sekian lama terutama dalam abad ke-16 dan ke-17 di mana Brunei adalah merupakan sebuah empayar yang menguasai sejauh selatan Filipina di Utara dan sejauh pantai utara Kalimantan  di Selatan yang termasuk Sarawak dan Sabah sekarang. Hubungan sejarah ini membawa implikasi terjadinya pergerakan manusia yang secara langsung atau tidak akan mengakibatkan pengaruh bahasa. Bagaimanapun, dari sudut bahasa kita dapat buktikan yang perkataan abang adalah perkataan Melayu asli sedangkan awang adalah kata pinjaman dari Jawa.

Jika bukti di atas dapat dipertanggungjawabkan, kita boleh mengatakan yang sejarah zaman prasejarah dan sejarah kegemilangan empayar Brunei agak bertentangan. Pada zaman sejarah, empayar Brunei yang mempengaruhi Sarawak sedangkan kita boleh buktikan dari perkataan abang yang Sarawak telah berjaya mengekalkan kata asal Melayu sebagai gelaran sedangkan Brunei telah meminjam dari bahasa Jawa.

Peminjaman perkataan awang dari bahasa Jawa dalam bahasa Melayu di Brunei adalah berkemungkinan akibat dari hubungan langsung atau tidak langsung. Hubungan langsung bermaksud kata tersebut dipinjam adalah akibat dari pengaruh kekuasaan empayar Jawa di Nusantara termasuk Brunei. Peminjaman tidak langsung pula bermaksud kata tersebut diambil dari bahasa Melayu di tempat lain di Nusantara yang meminjam secara langsung dari bahasa Jawa. Apa pun caranya, untuk membuktikan apa yang terjadi sebenarnya tidak begitu mudah kerana perkataan awang telah digunakan oleh semua varian Melayu di Nusantara.

Hipotesis Borneo Barat Sebagai Tanah Leluhur Orang Melayu Purba

Kenyataan pendek Adelaar (1985) dalam disertasi PhD beliau yang menyatakan kemungkinan Borneo sebagai tempat tanah leluhur Melayu Purba telah mendapat sambutan hangat terutama dari Blust (1988)[3], Collins (1995, 2000) dan Nothofer (1996). Tanah leluhur sesuatu masyarakat boleh kita buktikan dengan melihat kadar kepelbagaian bahasa sekerabat yang mendiami sesuatu tempat. Kaedah yang dinamakan sebagai ‘pusat graviti’ (Campbell 1998), iaitu yang melihat pergerakan manusia yang perlahan dan kadar kepelbagaian bahasa sekerabat yang tinggi pada satu kawasan boleh digunakan untuk menentukan tanah asal masyarakat berkenaan.

Jika kita menerapkan kaedah ini pada bahasa Melayu, kita boleh membuktikan yang Borneo Barat iaitu di sekitar Kalimantan Barat cukup sesuai sebagai tempat tanah leluhur Melayu Purba kerana keanekaragaman bahasa yang sekerabat dengan bahasa Melayu. Di Kalimantan barat, tidak kurang dari tiga subkelompok bahasa yang sekerabat dengan bahasa Melayu, iaitu bahasa Melayu, Iban dan Kendayan (Selako) yang kesemuanya digolongkan sebagai Malayik oleh Adelaar (1985). Mengikut Nothofer (1996) terdapat tiga arus migrasi masyarakat Melayu Purba dari keluarga asalnya, Malayik di Borneo Barat, iaitu pertama ke Sumatera, kedua ke utara Borneo dan ketiga ke selatan menuju ke pulau Jawa (Melayu Batawi).

Arus kedua yang dimaksudkan oleh Nothofer (1996) bertolak dari Kalimantan Barat dan menyusur kawasan pantai Borneo Barat ke Utara Borneo (sekarang Sarawak ke Brunei dan Sabah). Penggunaan perkataan abang sebagai penanda gelaran kehormat yang digunakan di Sarawak sebenarnya mempunyai sejarah dan persamaan yang erat dengan Brunei. Pada suatu ketika sebelum pengaruh bahasa Jawa berluas-luasa (kemungkinan kerajaan Majapahit), gelaran abang di Sarawak digunakan juga di Brunei. Bagaimanapun, akibat dari pengaruh bahasa Jawa yang langsung atau tidak langsung tadi telah mempengaruhi dan mengubah perkataan abang di Brunei.

Kenyataan di atas diperkuatkan lagi dengan sejarah Kesultanan dan empayar Brunei yang sudah pasti menerima kontak dari dunia luar terutama kerajaan-kerajaan lain termasuk kerajaan Majapahit di Jawa. Kontak ini tidak berlaku di Sarawak kerana tidak terdapat Pusat kerajaan di Sarawak pada zaman empayar Jawa tersebut sehingga mengakibatkan perkataan abang untuk gelaran keturunan atau gelaran kehormat itu tidak tersentuh atau berubah.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulannya dapatlah dikatakan yang perkataan abang telah dibawa dari tanah leluhurnya di Kalimantan Barat, meresap di sepanjang pesisiran Sarawak sehingga ke Brunei. Tetapi dengan pengaruh Jawa perkataan abang diubah menjadi awang seperti perkataan lain tadi tetapi dengan fungsi dan makna yang sama, iaitu gelaran kehormat keturunan yang memegangnya.

Selain dari sekadar etimologi perkataan awang dan abang ini, implikasi dari sejarah perkataan ini boleh kita gunakan untuk menilai semula sejarah raja pertama Brunei. Awang Alak Betatar seperti yang tertera pada namanya tidak lain dan tidak bukan sudah pasti orang Melayu. Awang Alak Betatar empat belas adik beradik adalah orang Melayu yang belum Islam dan bukannya orang Sakai, Murut atau orang Iban seperti yang tercatat dalam beberapa buku sejarah terdahulu. Kenyataan ini adalah berdasarkan pertama, awang hanya digunakan oleh masyarakat Melayu bukan sahaja di Brunei tetapi di seluruh Nusantara. Kedua, terbukti abang di Sarawak hanya digunakan oleh orang Melayu di Sarawak, dan jika abang dan awang adalah dari kata yang sama bermakna orang Brunei awal juga adalah orang Melayu yang seasal dengan masyarakat Melayu Sarawak malahan jika melihat hipotesis tanah leluhur orang Melayu dan menelusuri migrasinya sudah pasti masyarakat Melayu Pontianak, Sarawak dan Brunei adalah dari moyang yang sama, iaitu Melayu.


Rujukan

Adelaar, K. Alexander. (1985). Proto-Malayic: The reconstruction of its phonology and parts of its lexicon and morphology. Afblasserdam: Offsetdrukkerij Kanten B.V.

Adelaar, K. Alexander. (2003). Borneo as the homeland of the Malay language: fifteen years down the road. Kertas Kerja  yang dibentangkan dalam Seminar Sejarah Bahasa Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Blust, Robert A. 1988.
Campbell, Lyle. (1998). Historical Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Collins (1995, 2000), dan Nothofer (1996).
Dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara (2003)
Wilkinson (1903)
(Abdul Rahman Haji Abdullah 1985)

(Campbell 1998)


[1] Cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal usul kata serta perubahan-perubahan dalam bentuk dan maknanya (Kamus Bahasa Melayu Nusantara 2003)
[2] Sebagai pasangannya pula, gelaran dayang dianugerahkan kepada pekerja wanita atau dayang-dayang. Gelaran dayang berkemungkinan berlaku hasil dari proses anologi, iaitu ada pasangan lelaki-wanita, abang-kakak dan sudah pasti awang-awang pasangannya dayang-dayang. Bagaimanapun, kenyataan ini memerlukan kajian lanjut kerana penyebaran perkataan dayang-dayang untuk merujuk pekerja wanita di istana lebih meluas dan terkenal jika dibandingkan dengan gelaran awang-awang.
[3] Blust adalah merupakan “co-promotor” bersama dengan Prof. J.C Anceaux sebagai “promoter” untuk disertasi Adelaar. Adelaar sendiri mengakui “The idea that western Kalimantan was the original Proto Malay homeland was first suggested to me by Robert Blust” (Adelaar 1985:241, Endnote 2).

Thursday, October 28, 2010

Hikayat suka duka P. Ramlee

Menyebut sahaja nama allahyarham Tan Sri P. Ramlee, sudah terbayang di minda tentang seorang individu yang cukup istimewa dan begitu dekat di hati masyarakat.
Merupakan satu-satunya insan seni di negara ini yang bergelar seniman agung, segala hasil karyanya melalui filem dan muzik tidak pernah ditelan zaman.
Umum pastinya mengetahui bahawa P. Ramlee dikenali sebagai seorang pelakon, penyanyi, pelawak, komposer, penulis skrip dan pengarah filem yang serba boleh.
Apa yang lebih mengagumkan, sepanjang hayatnya bergelar insan seni, anak kelahiran Pulau Pinang ini telah terbabit dengan 66 buah filem serta menghasilkan sebanyak 360 buah lagu.
Biarpun sudah 37 tahun P. Ramlee pergi meninggalkan warisan yang tidak ternilai, namun namanya masih tetap terpahat di hati dan sanubari setiap masyarakat.
Pencapaian beliau melalui bidang seni telah menjadikan beliau sebagai idola serta sumber inspirasi kepada penggiat seni tanah air pada hari ini.
Mengenai penglibatan P. Ramlee dalam bidang ini, karier beliau bermula pada tahun 1948 melalui lakonannya dalam filem Chinta dengan memegang watak antagonis.
Selepas itu, karier lakonan dan nyanyiannya semakin berkembang serta semakin dikenali ramai dan terus diberi kepercayaan membintangi filem-filem Melayu di bawah arahan pengarah terkenal, Datuk L. Krishnan.
Beliau yang bernaung di bawah Malay Film Production (MFP) di Jalan Ampas, Singapura terus mengecap populariti sebagai pelakon. Setiap filem lakonannya mendapat sambutan hangat peminat filem-filem Melayu. Beliau bukan sekadar berbakat sebagai seorang pelakon, malah turut berkebolehan untuk menyanyi dan mencipta lagu, selain bermain alat muzik.
Kemuncak kepada karier seninya ialah apabila beliau diberi kepercayaan sebagai pengarah filem Penarik Beca selain turut memegang watak utama.
P. Ramlee juga memahatkan nama sebagai pengarah Melayu kedua selepas Haji Mahadi. Paling membanggakan, selain filem lakonan dan arahannya terus mendapat sambutan, beliau turut mendapat pengiktirafan sehingga ke peringkat Asia terutamanya melalui Festival Filem Asia Pasifik.
Pernah melalui zaman kegemilangan dan kemasyhuran ketika era di Jalan Ampas, P. Ramlee juga sebenarnya pernah melalui zaman kejatuhan sehinggalah beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Segala-galanya bermula setelah beliau keluar dari MFP dan berhijrah ke Kuala Lumpur pada tahun 1964 dengan menyertai Studio Merdeka, Hulu Kelang. Filem terakhir arahan beliau sebelum berhijrah adalah filem Tiga Abdul yang dilakonkan bersama Haji Mahadi dan S .Kadarisman.
Bagaimanapun, karier P. Ramlee di Kuala Lumpur tidaklah seperti yang diharapkan. Beliau dilihat sukar untuk mengembalikan zaman kegemilangan ketika di Jalan Ampas dahulu. Filem pertama arahan beliau yang diterbitkan oleh Studio Merdeka, Si Tora Harimau Jadian tidak mendapat sambutan peminat.

Kekecewaan terus melanda seniman agung tersebut apabila filem-filemnya selepas itu semakin kurang mendapat sambutan serta ada yang mendapat kritikan para wartawan.
Dikatakan antara punca filem-filem beliau tidak lagi digemari adalah disebabkan selera penonton ketika itu yang telah beralih kepada filem-filem asing seperti filem Hong Kong, Hindustan dan Indonesia.
Lebih memeritkan lagi, nasib dan kehidupan P. Ramlee juga sudah jauh berubah. Malah, ketika meninggal dunia pada 29 Mei 1973, beliau sepatutnya pergi ke mahkamah untuk menyelesaikan satu kes yang mana beliau menjadi penjamin kepada seseorang individu yang membuat pinjaman bank.
Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai kehidupan seniman agung tanah air itu, semuanya akan didedahkan melalui program biografi P. Ramlee yang akan disiarkan melalui saluran History (Astro 555) pada 31 Oktober ini.
Biografi berkenaan mendedahkan kisah menakjubkan mengenai tokoh perfileman Melayu itu dari zaman awal pembabitannya dalam dunia seni sehinggalah beliau menghembuskan nafas terakhir pada usia 44 tahun.
Biografi yang berdurasi selama dua jam itu akan disiarkan pada pukul 9 malam dan diterbitkan oleh Pesona Pictures dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Finas) serta diarahkan oleh Datuk Shuhaimi Baba.
Program berbentuk dokumentari ini turut menampilkan sedutan eksklusif yang tidak pernah disiarkan di kaca TV seperti temu ramah bersama keluarga terdekat dan rakan-rakan rapat P. Ramlee sebelum ada antara mereka yang sudah meninggal dunia.
Sehubungan itu, Naib Presiden Pengaturcaraan dan Penerbitan AETN All Asia Networks yang mengendalikan saluran History, Michele Schofiel berkata, penyiaran biografi tersebut adalah sebagai satu penghormatan kerana P. Ramlee merupakan seorang seniman yang bukan sahaja berkebolehan menghibur, malah kesungguhannya untuk menceritakan kisah-kisah yang boleh membangkitkan emosi.
“Kisah kehidupan beliau yang dipaparkan melalui program biografi ini juga merupakan satu kisah penuh emosi yang menceritakan mengenai harapan, ketabahan dan karisma yang akan membolehkan penonton melihat perjalanan hidup P. Ramlee dalam menjadi seorang ikon pujaan ramai. Kami sungguh gembira kerana telah diberi peluang untuk bekerjasama dengan Finas dalam menerbitkan program yang cukup istimewa ini. Pada masa yang sama, kami juga percaya bahawa para penonton pastinya akan terpesona dengan kisah yang akan diceritakan dengan lebih terperinci lagi,” ujarnya.
Menurut Michele lagi, untuk memenuhi permintaan penonton, program biografi itu akan disiarkan dengan suara latar di dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris serta turut disertakan sekali dengan sarikata bahasa Malaysia dan bahasa Cina.

Sementara itu, Datuk Shuhaimi Baba yang telah bertindak selaku pengarah pula meluahkan rasa lega setelah rancangan biografi tersebut siap dihasilkan. Asalnya, beliau dikatakan ingin menjadikannya sebagai sebuah filem dokumentari mengenai kehidupan seniman agung tersebut.
“Saya sudah mula membuat kajian dan mencari pelbagai maklumat mengenai P. Ramlee semenjak dari tahun 1998 lagi. Memang pada mulanya saya ingin menjadikan projek ini sebagai sebuah filem, tetapi ia tidak dapat dilaksanakan kerana kekurangan bajet.
“Bagaimanapun, saya tetap bersyukur apabila biografi ini siap dan akan mula menemui penonton tidak lama lagi. Saya beruntung kerana mendapat kerjasama yang baik daripada Finas serta rakan-rakan dan keluarga terdekat allahyarham,” ujarnya.
Tambah Shuhaimi, dia berpandangan seniman agung itu seorang individu yang mendahului zaman. Ujarnya, ia dapat dilihat menerusi karya-karya yang telah dihasilkan terutamanya filem-filem beliau yang masih tidak bosan untuk ditonton berulang-ulang kali.
Menurutnya lagi, cuma apa yang agak mengecewakan dirinya ialah mengenai kehidupan P. Ramlee selepas berhijrah ke Kuala Lumpur. Selain sambutan terhadap filem-filemnya yang semakin suram, terdapat juga beberapa impian beliau yang tidak tercapai.
Hanya selepas pemergiannya, barulah jasa dan sumbangan beliau dalam dunia seni dan perfileman tanah air kembali dikenang. Pelbagai anugerah yang telah diberikan sebagai menghargai jasanya sehingga diangkat sebagai tokoh perfileman Melayu, termasuklah pengurniaan bintang kebesaran darjah Panglima Setia Mahkota dengan membawa gelaran 'Tan Sri' yang dikurniakan oleh Yang Di-pertuan Agong pada tahun 1990.

Sumber : Kosmo online